Prezes Zarządu/CEO 
Producent dóbr konsumpcyjnych

Firma

Naszym Klientem jest spółka z sektora dóbr konsumenckich, należąca do funduszu Private Equity.

 

Stanowisko – Prezes Zarządu

Cele

 • Kreowanie wartości dla udziałowców - budowa świadomości w organizacji i otoczeniu biznesowym, w jaki sposób spółka będzie generowała wartość, jakie rozwiązania i metody będą stosowane.  

 • Strategia działania - wdrażanie strategii i przełożenie jej na język konkretnych działań operacyjnych 

 • Lider zmian – budowa kultury organizacyjnej w oparciu o wspólne wartości, wspieranie innowacji i rozwoju nowych produktów/usług, wspieranie zmian konicznych do realizacji celów strategicznych. Motywowanie pracowników, podnoszenie ich umiejętności i zakresu odpowiedzialności. 

 • Integracja organizacji - określanie, wspieranie i komunikacja celów operacyjnych oraz nadzór nad ich realizacją, skuteczna komunikacja w organizacji oraz odpowiednie motywowanie organizacji do osiągnięcia założonych celów krótko i długoterminowych. 

 • Partnerstwo i praca zespołowa – wspieranie proaktywnej współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi skupionymi wokół obszarów funkcjonalnych a nie hierarchicznych podziałów.  Budowanie wspólnej platformy łączącej cele różnych części organizacji w celu optymalizacji efektów osiąganych przez całą firmę.  

 • Inwestycje strategiczne – poszukiwanie nowych możliwości inwestycji prowadzących do szybszego kreowania wartości, wdrożenia nowych produktów/ rozwiązań dla klientów, strategii wejścia na nowe rynki. 

 • Komunikacja – poprawa komunikacji na wszystkich szczeblach organizacji oraz z zewnętrznym otoczeniem biznesowym.  

 • Bezpieczeństwo -   polityka BHP, bezpieczeństwo i ochrona ludzi / aktywów, zarządzanie ryzykiem operacyjnym.  

Wyzwania

 • Rozwój biznesu na rynkach międzynarodowych i zdobycie pozycji lidera branżowego w regionie CEE. 

 • Zwiększenie obrotów spółki 

 • Ciągłą poprawę rentowności 

 • Dywersyfikację biznesu i dalszy intensywny rozwój oferty produktowej 

 • Transformację struktur i rozwój organizacji w oparciu o procesy ciągłego doskonalenia.   

 • Poszerzenie kompetencji produkcyjnych 

Zakres obowiązków

Zarządzanie strategiczne: 

 • Przygotowywanie i realizacja strategii rozwoju spółki  

 • Pełna odpowiedzialność́ za wyniki finansowe spółki (P&L) 

 • Przygotowywanie rocznych planów działalności, nadzór nad procesem budżetowania. 

 • Zarządzanie operacyjne spółką, w szczególności optymalizacja procesów oraz kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości i zgodności z wszelkimi normami i wymogami. 

 • Rozwijanie działalności biznesowej - poszukiwanie nowych partnerów biznesowych oraz innowacji produktowych oraz możliwości wejścia w nowe segmenty biznesowe i obszary geograficzne. 

Sprzedaż i marketing:  

 • Dynamiczny rozwój sprzedaży, dalsza ekspansja na rynkach zagranicznych i na rynku krajowym. 

 • Efektywne działania w celu optymalizacji polityki cenowej, marży handlowej oraz kosztów działania spółki.  

 • Dywersyfikacja portfela klientów. 

 • Utrzymywanie relacji ze strategicznymi klientami spółki, 

 • Nadzór nad kreowaniem i realizacją strategii marketingowej. 

 

Operacje: 

 • Przeprowadzenie procesu poprawy efektywności operacyjnej i optymalizacji procesów produkcyjnych  

 • Poprawa efektywności produkcji (ograniczenie kosztów wytworzenia, poprawa kapitału obrotowego). 

 • Kontrola funkcji zakupowych i logistycznych, rewitalizacja łańcucha dostaw. 

 

Finanse

 • Strategiczna alokacja zasobów finansowych firmy  

 • Monitorowanie kluczowych wskaźników finansowych. 

 

LOKALIZACJA: Polska