top of page
Image by Patrick Lindenberg

OCHRONA

DANYCH

OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych

Podmiotem, który decyduje w jaki sposób będą przetwarzane (wykorzystywane) Twoje dane osobowe jest dk Executive Search Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. 1 Sierpnia 4, Warszawa,

02-134, (dalej zwana “My”, “dk Executive Search”), która przetwarza dane Kandydatów, osób rekomendujących

i udzielających referencji oraz osób kontaktowych naszych Klientów.

Gdy masz wątpliwości lub pytania dotyczące Twoich danych osobowych...

Możesz się z nami skontaktować pisząc list na adres:
dk Executive Search Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sp. k., ul. 1 Sierpnia 4, 02-134 Warszawa, z dopiskiem

na kopercie “Dane osobowe”, lub przesyłając e-mail.

Skąd mamy Twoje dane?

Jeśli jesteś Kandydatem, otrzymaliśmy Twoje dane bezpośrednio od Ciebie. Jeśli jesteś osobą udzielającą referencji, otrzymaliśmy Twoje dane od osoby na rzecz której zbieramy referencje. Jeśli jesteś menedżerem

w firmie naszego Klienta, otrzymaliśmy Twoje dane od Twojego pracodawcy, z którym współpracujemy i który przekazał je nam w celu realizacji współpracy.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

 

Twoje dane zawarte w CV służą do:

 • obsługi procesu rekrutacji prowadzonych obecnie,    bądź w przyszłości :

 • do świadczenia usługi wynikającej z umowy 
  z Klientem

Dodatkowo - jeśli się na to zgodzisz - przetwarzamy Twoje dane:

 • w plikach cookies, gromadzonych z naszych       stronach www w celu  analizy przez naszych pracowników jakie odnośniki i treści Ciebie interesują

 • do celów kontaktu realizowanego w procesie rekrutacji

W oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z RODO, wyłącznie w oparciu o zgody jakie zostały nam udzielone przez Ciebie.

Czy musisz nam podać swoje dane?

Jeśli mamy uwzględnić Cię w procesach rekrutacyjnych, które prowadzimy aktualnie lub które dopiero będziemy prowadzić, niezbędne jest podanie nam swoich danych osobowych przedstawionych

w ogólnie przyjętym formacie CV. Jeśli jesteś osobą udzielającej referencji na rzecz osoby, której dane dotyczą, podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane są przekazywane:

 1. potencjalnym przyszłym pracodawcom (wyłącznie za Twoją zgodą)

 2. podmiotom świadczącym dla nas usługi, działającym w naszym

 3. imieniu (pracującym dla nas na co dzień w trakcie realizacji procesów rekrutacyjnych)

 4. podmiotom świadczącym nam usługi, w tym
  w zakresie rozwiązań teleinformatycznych: Microsoft Ireland Operations, Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe (w ograniczonym zakresie) podmiotom, które zapewniają nam wsparcie prawne, usługi konsultingowe i audy-towe. W szczególnych okolicznościach możemy przekazywać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach wynikających z obowiązującego prawa.

Wszystkie wyżej wymienione podmioty znajdują się
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(nie przekazujemy danych osobowych poza obszar
Unii Europejskiej).

Jak długo przechowujemyTwoje dane?

W przypadku, gdy jesteś naszym Kandydatem Twoje dane przechowujemy do czasu wycofania przez Ciebie Twojej zgody na ich przetwarzanie. W przypad-ku gdy przekazałeś nam swoje CV przechowujemy Twoje dane przez okres 6 lat od ich przekazania lub ostatniej dokonanej przec ciebie aktualizacji, nawet jeśli Twoje dane nie były przez nas brane pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

Dane osób udzielających referencji są przetwarzane do momentu ustania przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczą lub do czasu wycofania zgody osoby udzielającej referencji.

Dane osobowe osób kontaktowych przetwarzane są wyłącznie na czas trwania umowy z Klientem (praco-dawcą osoby kontaktowej). Twoje dane mogę być też przechowywane przez okres wynikający z prawa
w sytuacjach określonych przez szczegółowe przepisy.

W celu wykazania, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem (dla celów udowodnienia tzw. “rozliczalności” względem organów, które nas mogą kontrolować) będziemy przechowywać Twoje dane przez okres,

w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających.

Szanując Twoje podstawowe prawa zobowiązujemy się spełnić wszystkie obowiązki i zagwarantować
Ci wszystkie prawa przysługujące Ci na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych, tj.:

 • prawo do wycofania zgód

 •  prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych

 • prawo ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 • prawo do przeniesienia swoich danych osobowych,
  to znaczy prawo do otrzymywania od nas swoich danych osobowych w uporządkowanym, ogólnie akceptowanym i czytelnym formacie informatycznym.

Możesz także przekazać swoje dane innemu Administratorowi Danych lub poprosić nas o ich przeniesienie do innego Administratora danych. Będziemy mogli jednak tego dokonać tylko wtedy, gdy transfer tych danych przez nas jest technicznie możliwy,
a inny Administrator zgodzi się je od nas przyjąć.

W celu skorzystania z ww. praw, prosimy o kontakt

z nami (dane kontaktowe zostały podane w części: Gdy masz wątpliwości lub pytania dotyczące Twoich danych osobowych”.

Pamiętaj, że w każdym czasie masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa

Czy Twoje dane osobowe podlegają profilowaniu lub są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w naszych systemach informatycznych, jednakże nie służą do automatycznego podejmowania decyzji, a wyłącznie do podejmowania przez naszych pracowników.
Tym samym działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub istotnie wpływać na Twoją sytuację. Niemniej jednak, profilujemy dane wszystkich naszych Kandydatów w zakresie:

 • ich doświadczenia zawodowego

 • branży w której pracowali lub dalej pracują

 • znajomości języków obcych

 • ukończonych szkół i uczelni

 • oraz pozostałych informacji zamieszczanych
  w CV, które  Kandydaci nam przekazują.

Image by Mika Baumeister
Gdy masz watpliwosci
bottom of page